نیاز به پروتئین در زمان تخم*گذاری، به تعداد تخم*های گذاشته شده، فواصل زمانی بین دو دوره تخم*گذاری و ترکیب و مقدار پروتئین تخم بستگی دارد.

میزان نیاز به پروتئین در گونه*هایی که تنها یک تخم می*گذارند، شبیه مقدار مورد نیاز شرایط نگهداری است؛ اما در مواقعی که کمبود اسیدهای*آمینة ضروری وجود دارد، این میزان ممکن است افزایش پیدا کند.

در پرنده*های تخم*گذار، نیاز به اسیدهای*آمینة یک هفته قبل از آغاز تخم*گذاری افزایش می*یابد و پروتیین های مصرفی صرف نگهداری، رشد اویدوکت و تشکیل تخم می*شود.

چنانچه غذای باجی‏ها 13/2 در صد پروتئین داشته باشد، فعالیت تولیدمثلی پرنده در حد طبیعی حفظ می*شود؛ البته کیفیت پروتئین نیز در این خصوص تأثیرگذار است؛ به عنوان مثال، جیره تشکیل* سروش افلاطون شده از ارزن، دان قناری و جوی دوسر که 13 درصد پروتیین دارد ، تنها نیمی از لیزین، متیونین و سیستئین ضروری بدن راتأمین می*کند، برای تولید مثل کافی نیست.