مرغ عشق بال سیاه ( حبشه ای )

مرغ عشق صورت قرمز ( سر قرمز )

مرغ عشق نقاب دار ( مرغ عشق نقاب مشکی )

مرغ عشق فیشر

مرغ عشق لیلیان ( نیاسا)

طوطی برزیلی سر خاکستری (ماداگاسکار )

طوطی برزیلی گردن مشکی ایتوری(امین)

طوطی برزیلی گردن مشکی کامرونی

طوطی برزیلی گردن مشکی