طوطی گونه نارنجی Pyrilia barrabandi

طوطی آمازون بال نارنجی(Orange Winged Amazon)

طوطی آمازون پشت گردن زرد(Yellow Naped Amazon)

طوطی آمازون پیشانی آبی(Blue Fronted Amazon)

طوطی آمازون تاج زرد(Yellow Crowned Amazon)

طوطی آمازون دماغ قرمز(Red Lored Amazon)

طوطی آمازون گردن قرمز(Red Necked Amazon)

طوطی آمازون شاهنشاهی(Imperial Amazon)

طوطی آمازون عینک دار قرمز(Red Spectacled Amazon)

طوطی آمازون تاج قرمز(Red Crowned Amazon)

طوطی آمازون می الی(Mealy Amazon)

طوطی آمازون نوک زرد(Yellow Billed Amazon)

طوطی آمازون شانه زرد(Yellow Shouldered Amazon)

طوطی آمازون گوادلوپ(Guadeloupe Amazon)

طوطی آمازون مارتینیک(Martinique Amazon)

طوطی آمازون صورت زرد(Yellow Faced Parrot)

طوطی آمازون سنت لوسیا(St Lucia Amazon)

طوطی آمازون شرابی(Vinaceous Amazon)

طوطی آمازون با پشت گردن فلس دار(Scaly Naped Amazon)

طوطی آمازون کاوالس(Kawall's Amazon)

طوطی آمازون کله زرد(Yellow Headed Amazon)

طوطی آمازون فستیو(Festive Amazon)

طوطی آمازون دم قرمز(Red Tailed Amazon)

طوطی آمازون پیشانی قرمز(Red Browed Amazon)

طوطی آمازون لپ آبی(Blue Cheeked Amazon)

طوطی آمازون لیلاسین(Lilacine Amazon)

طوطی آمازون تاج بنفش(Lilac Crowned Amazon)

طوطی آمازون توکومن(Tucuman Amazon)

طوطی آمازون نوک مشکی(Black Billed Amazon)

طوطی آمازون پیشانی سفید(White Fronted Amazon)

طوطی آمازون دماغ زرد(Yellow Lored Amazon)

طوطی آمازون پوئرتو ریکان(Puerto Rican Amazon)

طوطی آمازون هیسپانولا(Hispaniolan Amazon)

طوطی آمازون کوبایی(Cuban Amazon)